Užpildykite užklausos formą

Jei pažeidė jūsų teises

INFORMACIJA VARTOTOJUI DĖL GINČŲ, KYLANČIŲ IŠ FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO

Remiantis Lietuvos banko patvirtintomis „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis“, vartotojas, manantis, kad Biržų kredito unija pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką pirmiausia privalo raštu kreiptis į Biržų kredito uniją (toliau kredito unija), kuri, vartotojo manymu, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, nurodyti ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą:

  1. vartotojo vardą, pavardę;
  2. vartotojo adresą;
  3. vartotojo asmens kodą arba gimimo datą;
  4. vartotojo kontaktinio telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kitą kontaktinę informaciją;
  5. aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis vartotojo skundas pateikiamas.

Vartotojas privalo kreiptis į kredito uniją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą.

Kredito unija privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, bei privalo per 15 dienų (išskirtiniais atvejais kai atsakymo neįmanoma pateikti per šį terminą, ne vėliau kaip per 35 darbo dienas)  nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

Kai kredito unija netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, per vienus metus nuo kreipimosi į kredito uniją vartotojas turi teisę keiptis į Lietuvos banką dėl kilusio ginčo sprendimo. Dokumentus reikėtų pateikti arba siųsti registruotu laišku Lietuvos bankui adresu: Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius. Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko internetinėje svetainėje.

Tuo atveju, kai į kredito uniją kreipiasi pareiškėjas, kuris nėra vartotojas, „Lietuvos banko patvirtintos Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės” nėra taikomos. Minėtu atveju kredito unija išnagrinėja skundą ir atsakymą pareiškėjui pateikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

Biržų kredito unijos kontaktai ir rekvizitai

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai